مقالات

دسامبر 29, 2019
تار شدن عکس

تار شدن عکس به دلیل عدم فوکوس مناسب

تار شدن عکس به دلیل عدم فوکوس مناسب نمایندگی تعمیر دوربین کانن : یکی دیگر از دلیل هایی که باعث تار شدن عکس می شود این […]
دسامبر 28, 2019
عکس های دوربین کانن تار

چرا عکس های دوربین کانن تار می شود؟

چرا عکس های دوربین کانن تار می شود؟ عوامل متعددی ممکن است باعث شود عکس های دوربین کانن تار بیافتد. در صورتی که مشکل از خود […]
دسامبر 25, 2019
زاویه های مختلف

عکاسی بهتر با استفاده از زاویه های مختلف

عکاسی بهتر با استفاده از زاویه های مختلف یک دیگر از راه هایی که کمک می کند بتوانید عکس های بهتری بگیرید این است که هنگام […]
دسامبر 23, 2019
عکس های بهتری بگیرید

برای این که بتوانید عکس های بهتری بگیرید به پس زمینه هم توجه خاصی داشته باشید.

برای این که بتوانید عکس های بهتری بگیرید به پس زمینه هم توجه خاصی داشته باشید. برای این که بتوانید عکس های بهتری بگیرید جدا از […]